Algemen voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

 • Sports United: Sports United, tevens handelend onder de naam Sports United V.O.F., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer; 82352380
 • Content: alle informatie die door Gebruikers via in de community wordt gepubliceerd waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Profielen van gebruikers;
 • Dienst: de dienst die Sports United aan de Gebruiker verleent, zoals omschreven in art. 3;
 • Gebruiker: persoon die lid is geworden van Sports United en een Profiel heeft aangemaakt en gebruik maakt van de Dienst,
 • Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;
 • Community: extern in de arm genomen platform dat fungeert als online ontmoetingsplaats ten behoeve van het maken van een sportafspraak
 • Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker waarmee hij toegang krijgt tot zijn Profiel en gebruik kan maken van de Dienst;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: op de content van Sports United berust (blogs e.d.) het eigendomsrecht
 • Partij: een partij (de Gebruiker en/of Sportpartner) bij deze Gebruiksvoorwaarden;
 • Profiel: een door een Gebruiker op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf;
 • Website: de website van Sports United en alle onderliggende pagina’s en blogs.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Sports United is ten aller tijden gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen, mits de klant op de hoogte is gebracht van deze aankomende wijzigingen, en mits deze veranderingen redelijkerwijs worden doorgevoerd. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder uw aandacht gebracht. Indien u de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien u niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is uw enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en uw Profiel te verwijderen.

Artikel 3 De Dienst

3.1 De Dienst biedt u de mogelijkheid om na een lidmaatschap te hebben afgesloten een profiel binnen de Community aan te maken dat zichtbaar is voor andere gebruikers van de Dienst. Het doel van de Dienst is het via de Community bij elkaar brengen van mensen om samen te sporten. Gebruikers kunnen op basis van het Profiel een oordeel vormen over de eigenschappen en kwaliteiten van de andere Gebruikers en overgaan tot het maken van een sportafspraak.

3.2 De Dienst bestaat uit verschaffen van toegang tot de Community met andere Gebruikers die een sportpartner zoeken en waarmee contact opgenomen kan worden teneinde samen een sportafspraak te maken.

Artikel 4 Toegang Tot De Dienst En Beschikbaarheid

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet u een Profiel aanmaken binnen de Community op de manier zoals beschreven op de Website. Tijdens de registratie moet u Inloggegevens opgeven, hiermee kan toegang worden verkregen tot de Community, hierin kunt u vervolgens een profiel aanmaken.

4.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. Het is niet toegestaan uw Inloggegevens aan derden te verstrekken. U bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Sports United mag ervan uitgaan dat u daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u Sports United daarvan op de hoogte stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van uw Inloggegevens. Sports United is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

4.3 Sports United is ten aller tijden gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens u, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen en (ii) de Dienst of uw Profiel (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen.

4.4. Bij technische problemen die ervoor zorgen dat de Dienst voor een langere periode (minimaal 2 dagen) niet kan worden gebruikt, heeft het lid recht op opschorting betaling(en) tot de dienst weer naar behoren werkt.

4.4 Sports United is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

4.5 Sports United geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.6 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Artikel 5 Gebruik Van De Dienst

5.1 Sports United heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content. Sports United is géén bemiddelingsinstantie. Het doel van de Dienst is slechts het bij elkaar brengen van mensen die een sportpartner zoeken. Sports United voert geen controle uit ten aanzien van de kwaliteiten en eigenschappen van Gebruikers. Sports United accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en eigenschappen van de Gebruikers en is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het sporten bij een vereniging, het plaatsen van berichten binnen de Community en uit een sportafspraak met leden uit de Community.

5.2 U dient zelf lid te worden van groepen, gesprekken aan te gaan en afspraken te maken op basis van uw eigen wensen en criteria. De selectie en beslissing om met een bepaalde Gebruiker contact te hebben dan wel een afspraak te maken ligt volledig bij uzelf. Sports United heeft uitdrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. Indien u ontevreden bent of een klacht heeft over een Gebruiker, kunt u dit melden door contact op te nemen met de klantenservice van Sports United. Sports United zal dit vervolgens nader onderzoeken en indien, naar het oordeel van Sports United, noodzakelijk, maatregelen nemen.

5.3 U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die u met behulp van de Website en/of Dienst verricht.

5.4 Het is de Gebruiker en/of Bezoeker niet toegestaan om

 • a. gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 • b. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Sport United;
 • c. de via de Dienst verkregen Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
 • d. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 6 Content

6.1 U erkent en stemt ermee in dat de Profielen en/of andere Content die u ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kunnen worden door Gebruikers. U erkent dat Sports United geen invloed heeft op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers en/of derden.

6.2 Het is niet toegestaan Content te plaatsen:

 • a. die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend of ongepast wordt bevonden, ter bevinding van Sports United;
 • b. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen, leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen of waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • c. die naar de mening van Sports United in strijd is met de goede zeden of goede smaak of gewelddadig is;
 • d. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd, waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld of waarin uw contactgegevens zijn opgenomen;
 • e. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Sportpartner te omzeilen;
 • f. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is of die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij Sports United betrokken is;
 • g. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.
 • h. inbreuk maakt op de rechten van Sports United en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 • i. in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving, op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of de belangen en goede naam van Sports United kan schaden.

6.3 Sports United behoudt zich het recht voor om Content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website indien dit in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer wordt betaamd, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van u op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van Sports United.

6.4 Indien u van mening bent dat bepaalde Content inbreuk maakt op uw rechten dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal u dit onverwijld aan Sports United melden via de weg zoals beschreven in artikel 12 van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7 Betaling

7.1 De prijs voor het gebruik van de Dienst is afhankelijk van het abonnement dat u kiest. De abonnementen en bijbehorende prijzen zijn vermeld op de Website. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

7.3 In geval van niet-tijdige betaling is Sportpartner gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop u aan al uw (betalings)verplichtingen hebt voldaan, betaling van kosten en rente daaronder begrepen. Het tussentijds beëindigen van de overeenkomst met Sports United is niet mogelijk.

7.4 Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten uw betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval de Website, de Community en de, alsmede die via de Website en Community toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content van leden, berusten bij Sports United en/of haar licentiegevers.

8.2 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft Sportpartner u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, de Community, de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

8.3 U behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door u geplaatste Content. U erkent en stemt ermee in dat u door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan Sports United een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen en op te nemen in (plug en pay) voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst noodzakelijk is.

8.4 U doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten tegen wijzigingen, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.

8.5 U staat er jegens Sports United voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de Content en dat u volledig gerechtigd bent om de licentie als bedoeld in dit artikel te verlenen aan Sports United.

8.6 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Sports United of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

Artikel 9 Garanties En Vrijwaringen

9.1 U bent jegens Sports United aansprakelijk voor, en vrijwaart Sports United volledig tegen, alle schade en kosten die Sports United lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door u, (ii) enig handelen van u bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Sports United gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door u worden vergoed.

9.2 U staat er jegens Sports United voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Profiel en het plaatsen van Content verstrekt compleet, actueel en juist is. U erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

9.3 U staat er jegens Sports United voor in dat u gerechtigd bent om van de Dienst gebruik te maken en dat u zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U vrijwaart Sports United voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door u, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het plaatsen van Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Sports United aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.2 Indien Sports United aansprakelijk is jegens u voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan Sports United betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Sports United is voortgevloeid.

10.3 Sports United is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst.

10.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sports United zelf en/of haar leidinggevenden.

10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sports United meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sports United vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11 Melding Onrechtmatige Informatie

11.1 Sports United is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Website. Sports United is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

11.2 Sports United behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Sports United bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

11.3 Sports United zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

11.4 Degene die de melding doet vrijwaart Sports United tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Sports United lijdt, nog zal kunnen lijden of die Sports United dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Artikel 12 Duur & Beëindiging

12.1 In het opzeggen van het abonnement dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van één maand. Het beëindigen dient te geschiedden middels een mail vanaf het emailadres dat bekend is bij Sports United, hierin dient vermeld te worden: de gegevens van het lid, de reden en de volgens het lidmaatschap laatste maand van betaling. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

12.2 Indien u gebruik maakt van een abonnement, wordt de Dienst afgenomen voor de door u gekozen termijn. Indien u gekozen hebt voor een abonnement voor bepaalde duur, kan tussentijds niet worden opgezegd en is Sports United niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen indien u het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of uw Profiel verwijdert. Indien stilzwijgend is verlengd na afloop van de oorspronkelijke duur, kan de Dienst te allen tijde opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

12.3 Sports United wijst u erop dat u geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door Sports United namelijk direct met uw instemming uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

12.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen Sports United reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Sports United vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Sports United ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.5 Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Sports United verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Profiel. Sports United blijft gerechtigd om alle Content te gebruiken zoals bepaald in artikel 8 van deze Gebruiksvoorwaarden. Na het einde van de overeenkomst zal Sports United echter op uw eerste verzoek alle Content verwijderen of anonimiseren. Sports United is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content aan u te verstrekken en/of te converteren.

Artikel 14 Varia

13.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13.2 Alle geschillen die tussen u en Sports United ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

13.3 Sports United mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Indien u deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kunt u het gebruik van de Dienst staken en uw Profiel beëindigen. Hiervoor gelden vervolgens de normale voorwaarden voor opzeggen zoals vastgelegd in art.12.

13.4 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven u en Sports United aan het overblijvende gedeelte verbonden. Sports United zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.